Eğitimci Ozan Çınar yazdı: ‘OECD 2023 Öğrenme Pusulası’

Eğitimci Ozan Çınar, ‘OECD 2023 Öğrenme Pusulası’na ilişkin bir değerlendirme yazısı kaleme aldı.

Çınar, 2015 yılında OECD Eğitim Politikası Komitesi’nin belirlediği ‘Ne‘ ve ‘Nasıl‘ sorularıyla ilk aşamada öğrencilerin daha iyi bir yaşam, bireysel ve toplumsal refah için geleceği şekillendirmek ve geliştirmek için ne tür yeterliliklere ihtiyaç duyduğunu; ikinci aşamada ise bu tür yeterlilikleri besleyebilecek öğrenme ortamlarının nasıl tasarlanacağı, müfredatın etkili bir şekilde nasıl uygulanacağı üzerine Eğitimin ve Becerilerin Geleceği 2030 projesinin başlatıldığını aktardı.

Çınar’ın konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

“OECD’nin oluşturduğu çerçeve vizyon: ortak bir anlayış oluşturmak için – yerelden küresel düzeye – yaşı veya geçmişi ne olursa olsun her öğrenicinin bir bütün olarak gelişebileceği, potansiyelini gerçekleştirebileceği ve bireylerin refahını iyileştiren bir geleceği şekillendirmeye katılabileceği, topluluklar ve gezegene ortak bir dil kullanarak hizmet edebilir.

19. yüzyıl okul organizasyonlarındaki pedagojik uygulamaları, 20. yüzyıl da kullanan öğretmenlerin tarafından öğretilenler 21. yüzyıl öğrencilerinin çoğuna öğretilmektedir.

ÖĞRENCİLERİ NASIL DONATIRIZ?

Henüz yaratılmamış, bilinmeyen işlere ufuk açarak,

Henüz hayal bile edemediğimiz toplumsal zorluklarla mücadele etmeyi öğreterek,

Henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanmaya hazırlayarak,

Farklı bakış açılarını ve dünya görüşlerini anlama ve takdir etmelerini sağlayarak,

Başkalarıyla saygılı bir şekilde etkileşimde bulunmaya yönlendirerek,

Sürdürülebilirlik ve ortak refah için sorumlu eylemde bulunarak,

“Toplumsal acı” dönemini kısaltmak ve herkes için “refah” dönemini en üst düzeye çıkarmak için eğitim sistemlerinin de dönüştürücü bir değişimden geçmesi gerekiyor.

Eğitimin teknolojik ve diğer sosyal ve ekonomik değişimlere ayak uydurabilmesi için;

Bilgisayarların nelerde iyi olduğunu ve nelerde iyi olmadığını anlamamız; Yapay Zeka dahil bilgisayarlar, soyut görevlerde, manuel görevlerde, karmaşık bağlamsal bilgi gerektiren görevlerde ve etik yargılar gerektiren görevlerde insanlar kadar iyi değildir. Rutin manuel, rutin olmayan manuel ve rutin bilişsel görevlerde iyidirler

Eğitim sektöründe bazı değişiklikler şimdiden ortaya çıkıyor. Okullar artık kendi içlerinde kapalı varlıklar olarak değil, faaliyet gösterdikleri daha büyük ekosistemin bir parçası olarak görülmektedir. Bazı okullar birbirleriyle işbirliği yaparak, diğer okullarla ağlar veya ortaklıklar kurmaktadır. Bazı okullar, öğretmenlerin ve öğrencilerin işverenlerin ve diğer toplulukların sahip olduğu beceri ve yetkinliklere aşina olabileceği bilimsel kuruluşlar, tiyatrolar, üniversiteler, sosyal hizmet kuruluşları, teknoloji şirketleri ve işletmeler gibi topluluklarındaki üyelerin kritik saydığı diğer kuruluşlarla daha geniş çapta işbirliği yapmaya başlamıştır.

Bu okullar, karşılıklı bağımlılığı kabul eden ve eğitimin hedeflerini “vatandaşlık için eğitimi” içerecek şekilde genişleten bir müfredatla çalışmayı hedefliyor. Böyle bir müfredat, bireysel öğrenciler arasındaki farklılıkları tanıyacak ve her öğrencinin farklı ön bilgi ve becerilerin yanı sıra farklı tutum ve değerlere sahip olduğunu ve bu nedenle farklı öğrenebileceğini kabul edecektir. Bu nedenle, müfredatın statik değil dinamik olması gerekecektir.

Eğitim sistemleri geleneksel olarak bağımsız varlıklar olarak düşünülürken, artık katkıda bulundukları ve etkilendikleri daha büyük bir ekosistemin parçası olarak kabul edilmektedir. Bu değişime paralel olarak, eğitim sistemi ve paydaş katılımı için paylaşılan bir sorumluluk duygusu da gelişti: Karar verme, artık belirli bir grup insan tarafından kontrol edilmemekte, bunun yerine eğitim sisteminin örn. ebeveynler, işverenler, topluluklar ve öğrenciler gibi paydaşları arasında paylaşılmaktadır, ek olarak, tüm paydaşlar giderek daha fazla birlikte çalışmakta ve öğrenci de dahil olmak üzere bir öğrencinin eğitimi için sorumluluk üstlenmektedir. Öğrenciler, eğitim sistemi tarafından harekete geçirilmek yerine, öğretmenler ve müdürler ile birlikte sistemin aktif katılımcıları ve değişim ajanları haline geldiler ve kendi öğrenmelerinden sorumlu olmayı öğreniyorlar.

Müfredat tasarımı ve öğrenme ilerlemesine yönelik yaklaşımlar, “statik, doğrusal öğrenme-ilerleme modelinden”, her öğrencinin kendi öğrenme yoluna sahip olduğunu ve farklı becerilerle donatıldığını kabul eden okula başladığında ön bilgi, beceri ve tutumları “doğrusal olmayan, dinamik bir modele” doğru değişmektedir. Ve böylece öğrenci değerlendirmesi, standartlaştırılmış testlerden yalnızca farklı amaçlar için farklı değerlendirme türlerine kaymıştır.

Bu değişikliklere paralel olarak, eğitim sistemi performansını izlemenin odak noktası ve amacı, geleneksel hesap verebilirlik ve uyum değerlerinden, sistemin tüm seviyelerinde geri bildirim yoluyla sürekli sistem iyileştirmesine değer vermeyi içerecek şekilde değişti.

En önemlisi, öğrencilerin eğitim sistemindeki rolü, ortaya çıkan özerkliğe sahip öğretmenlerin talimatlarını dinleyerek sınıf içi öğrenme katılımcılarından, hem öğrenci ajansı hem de özellikle öğretmen ajansı ile aynı zamanda sınıf ortamlarını şekillendiren aktif katılımcılara dönüşmektedir

Eğitim ve Beceriler 2030 projesi, OECD Yeterlilikler Tanımı ve Seçimi’ni (Definition and Selection of Competencies) revize ederek başladı: Teorik ve Kavramsal Temeller (DeSeCo) projesi oldu.Bu ikinci proje, başarılı bir yaşam ve iyi işleyen bir toplum için gerekli yetkinlikleri belirlemek için teorik ve kavramsal temeller sağlamak amacıyla 1997 ve 2003 yılları arasında OECD tarafından geliştirilmiştir. DeSeCo projesi, OECD Anahtar Yetkinlikleri olarak üç yetkinlik kategorisi belirlemiştir:

  • Araçları etkileşimli olarak kullanın
  • Heterojen gruplar halinde etkileşim
  • Özerk davranmak

Öğrenme Pusulası 2030 yedi unsurdan oluşur:

1-Çekirdek temeller

OECD Öğrenme Pusulası 2030, Çekirdek/esas temelleri; tüm müfredat boyunca daha fazla öğrenim için önkoşul olan temel koşullar ve temel beceriler, bilgiler ve tutumlar ve değerler olarak tanımlar. Çekirdek temeller, öğrenci ajansı ve dönüştürücü yetkinlikler geliştirmek için bir temel sağlar.

2- Dönüştürücü yetkinlikler

OECD Öğrenme Pusulası 2030, öğrencilerin eğitimde ihtiyaç duyduğu üç “dönüştürücü yetkinliği” tanımlar:

Dünyamızın gelişmesine katkıda bulunmak,

Daha iyi bir geleceği şekillendirmek için: yeni değer yaratmak,

Gerilimleri ve ikilemleri uzlaştırmak ve sorumluluk almak.

3- Öğrenci ajansı/ ortak ajans

Öğrenci ajansı, öğrencilerin kendi yaşamlarını ve çevrelerindeki dünyayı olumlu yönde etkileme isteği ve yeteneğinin yanı sıra bir hedef belirleme, yansıtma ve değişimi etkilemek için sorumlu bir şekilde hareket etme kapasitesine sahip oldukları inancı olarak tanımlanır.

Öğrenci ajansı, bir kimlik ve aidiyet duygusunun gelişimi ile ilgilidir. Öğrenciler ajansı (aracılığı) geliştirirken, iyi oluşa doğru ilerlemek için motivasyona, umuda, öz-yeterliğe ve büyüme zihniyetine (yeteneklerin ve zekânın geliştirilebileceği anlayışına) güvenirler. Bu, onları toplumda gelişmeye ve gelişmeye yönlendiren bir amaç duygusuyla hareket etmelerini sağlar. Öğrenciler sosyal bağlamlarda failliklerini öğrenir, büyütür ve kullanırlar ve bu nedenle ortak temsilcilik de çok önemlidir. Öğrenciler, daha büyük bir öğrenme ekosisteminde organik bir şekilde akranları, öğretmenleri, ebeveynleri ve toplulukları ile etkileşimli, karşılıklı olarak destekleyici ve zenginleştirici bir ilişki içinde ortak temsilcilik geliştirir.

4- Bilgi

OECD Öğrenme Pusulası 2030’un bir parçası olarak bilgi; belirli görevleri gerçekleştirme deneyimine dayanan pratik anlayışa ek olarak teorik kavram ve fikirleri içerir. Eğitim ve Beceriler 2030 projesi dört farklı bilgi türünü tanır: Disipliner, Disiplinler arası, Epistemik (bilgiyle veya doğrulanma derecesiyle ilgili.) ve Prosedürel (usul ile ilgili).

5- Beceriler

Beceriler, süreçleri yürütme ve kişinin bilgisini bir amaca ulaşmak için sorumlu bir şekilde kullanabilme yeteneği ve kapasitesidir. OECD Öğrenme Pusulası 2030, üç farklı beceri türünü ayırt eder: bilişsel ve üstbilişsel; sosyal ve duygusal ve pratik ve fiziksel.

6- Tutumlar ve değerler

Tutum ve değerler, kişinin bireysel, toplumsal ve çevresel refah yolundaki seçimlerini, yargılarını, davranışlarını ve eylemlerini etkileyen ilke ve inançları ifade eder.

7- Beklenti (Öngörü)-Eylem-Yansıtma döngüsü

Beklenti-Eylem-Yansıma (BEY) döngüsü, öğrencilerin düşünmelerini sürekli olarak geliştirdikleri ve kasıtlı (bilerek) ve sorumlu bir şekilde hareket ettikleri yinelemeli bir öğrenme sürecidir. Beklenti aşamasında, öğrenciler bugün yapılan eylemlerin gelecek için nasıl sonuçlar doğurabileceğini düşünerek bilgilendirilirler. Eylem aşamasında, öğrenenler refaha yönelik eylemde bulunma iradesine ve kapasitesine sahiptir. Düşünme aşamasında, öğrenciler bireysel, toplumsal ve çevresel refaha yönelik daha iyi eylemlere yol açan düşünmelerini geliştirirler.

MÜFREDAT DEĞİŞİMİ

OECD Eğitim ve Becerilerin Geleceği 2030 projesinin II. Aşaması ; İlk olarak, konsept oluşturma odağını “2030 için öğrenmek”ten “2030 için öğretmeye” kaydıracak.

Aşama II, tüm öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olabilecek öğretmen yeterlilik türlerini ve öğretmen profillerini keşfedecektir. Öğretmenler, müfredatı etkili bir şekilde uygulamanın anahtarıdır. Teknoloji, bilgiyi iletmek için üstün bir araç haline gelebilse de, öğretimin ilişkisel yönleri – iyi bir koç, iyi bir akıl hocası olmak – kalıcı değere sahip insan kapasiteleri olarak kalacaktır (Schleicher, 2018[8]). En etkili ve başarılı öğretmenlerin sahip olduğu yetkinlikleri belirlemek, ülkelerin öğretim işgücünün kalitesini artırmalarına yardımcı olabilir.

İkincisi, müfredat analizi odağını “müfredatın yeniden tasarımından” “müfredat uygulamasına” kaydıracaktır. Katılımcı ülkeler şunlara odaklanmayı kabul ettiler:

* Daha geniş bir değişim yönetimi sisteminin parçası olarak müfredat değişikliği,

* Müfredat değişikliklerinin pedagojilerdeki ve değerlendirmelerdeki değişikliklerle uyumlu hale getirilmesi,

* Müfredat değişikliklerinin ilk başlangıç öğretmen eğitiminde ve mesleki gelişimdeki değişikliklerle (okul liderleri dahil) uyumlu hale getirilmesi.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir